• Google+
  • Facebook
  • Vkontakte
  • Twitter
  • Youtube
  • RSS

Teatralnaya Hotel in Zaporozhye

Travel | Hotels | Teatralnaya Hotel
Address: Ukraine, Zaporozhye region, Zaporozhye, Chekistov street, 23/39
Phone number: +38 (061) 264-24-38

Teatralnaya Hotel in Zaporozhye city, Zaporozhye region is located by address Chekistov street, 23/39. Feel free to contact Teatralnaya Hotel by phone number +38 (061) 264-24-38.

Add company